Mededeling
Home
Doelstelling
Organisatie
Nieuws
 
Activiteiten
Studiedagen
Medewerking
 
Publicaties
Welzijnszorg en Zingeving
Andere
 
Rustpunt
Historiek
Contact

Minisymposium op donderdag 10 mei 2012 - 13.30 uur

Recht op levensbeschouwing?

in het auditorium van het TPC te Antwerpen/Wilrijk, Groenenborgerlaan 149 - Aanvang 13.30 uur

Minisymposium naar aanleiding van het debat omtrent de plaats van levensbeschouwelijke vakken in de school. Hebben de traditionele godsdienst- en moraallessen nog zin in de huidige pluralistische samenleving? Vanuit academische en politieke hoek komen er verschillende voorstellen die dit landschap stevig willen veranderen. Dit minisymposium wil een bijdrage in dit debat zijn. Het vertrekt daartoe vanuit de volgende stelling:

‘Religie en levensbeschouwing zijn verankerd in de menselijke existentie zelf. Elke mens wordt geconfronteerd met de vragen naar zin en betekenis van het bestaan.Deze vraag heeft voeding en kadering nodig,net als andere menselijke mogelijkheden en vragen. Op een goede manier leren omgaan met levensvragen helpt het individu en de maatschappij vooruit. Dat lukt echter enkel vanuit een open en uitnodigend binnenperspectief van de religie of levensbeschouwing, waarbij jonge mensen aan de hand van deze religie of levensbeschouwing de grote existentiële en ethische vragen exploreren en zo hun eigen levensbeschouwing op een dynamische en consistente manier kunnen uitbouwen’

Programma

13.45 uur “Het gemeenschappelijk standpunt van de Erkende Instanties & Vereniging levensbeschouwelijke vakken over toegekende rechten en maatschappelijke relevantie”.
Dr. Maurice van Stiphout, stafjurist Interdiocesane Dienst voor het Katholiek onderwijs.
14.15 uur “Geloven en openheid voor andere meningen, het oudste probleem in de godsdienstpsychologie“.
Prof. em. dr. Dirk Hutsebaut, Godsdienstpsycholoog.
14.45 uur “Waarom religie en levensbeschouwing vanuit het binnenperspectief moet gegeven worden”.
Prof. dr. Johan Van der Vloet, Godsdienstpedagoog.
15.15 uur “Perspectieven vanuit het Gemeenschapsonderwijs (GO)”.
De heer Luc De Man, adviseur-coördinator, pedagogische begeleidingsdienst (GO).
“Toelichting uit de praktijk”.
Mevrouw Karin Heremans, directrice Koninklijk Atheneum Antwerpen.
13.45 uur Korte pauze
13.45 uur Debat met de 4 sprekers en met
Prof. dr. Patrick Loobuyck (UA), moraalfilosoof.
De Heer Peter Visser (UA), Coördinator VEFO vzw, Vlaams netwerk voor Eigentijds Filosofie Onderwijs.
Moderator: Marc Van de Looverbosch, (VRT).
17.00 uur Afsluiting en drink.


In de media

Over dit zeer geslaagd symposium werd een verslag gepubliceerd:


Oorlog en vrede op school

“In deze twee dagen, door uw positieve werking, zijn wij nu positiever ingesteld,”

“U gaf ons het gevoel dat al onze meningen een waarde hadden.”

“Door deze lessen weet ik de betekenis van geweld en dat je altijd positief moet blijven in je leven (proberen toch).”

“Ik ga wel eens proberen om geweldlozer te communiceren als dat helpt om me veiliger te voelen.”

Deze uitspraken komen van enkele leerlingen die deelnamen aan een boeiend pilootproject rond Geweldeducatie in het Atheneum van Mortsel.

Er werd veel gepraat maar nog veel meer geoefend. Want duidelijk was dat zo’n klas met heel veel vragen, zorgen en problemen zit rond wat ze buiten maar ook binnen de school rond pesten, agressie en geweld meemaken. En daar graag, geleid en praktisch, mee bezig zijn om een antwoord op te vinden.

Ook in uw school

Het succes van deze tweedaagse en het belang ervan in onze dagelijkse wereld doet de initiatiefnemers besluiten verder te investeren in deze opleiding.
Gemeenten, leerkrachten, schooldirecties of ouders kunnen contact opnemen hiervoor met:

Paul Ooms, afgevaardigd bestuurder S.A.W. (oomspaul@skynet.be)

Interesse in interview

Met leerkracht en /of leerlingen van het Atheneum Mortsel
Contact: Henk.Joppen@telenet.be

Met docent:
Contact: Roger Boonen, coordinator Opleiding Vredeseducatie, Rogerboonen@hotmail.com

Initiatiefnemer

Stuurgroep S.A.W. (Studie- en Actiecentrum voor Maatschappelijke Welzijnszorg).
Met ondersteuning van Ingrid Pira (voorzitter Mayors for Peace).


Debatavond - ETHIEK of INSTINCT?

De wortels van goed en kwaad

Het Studie-en actiecentrum voor Maatschappelijke Welzijnszorg (S.A.W.),
in samenwerking met Uitgeverij Halewijn en het tijdschrift “Psyche en Brein”, organiseert een

Debatavond op donderdag 24 februari 2011 - 20 uur

in de conferentiezaal van het TPC te Antwerpen/Wilrijk,
Groenenborgerlaan 149 - Aanvang 20 u. stipt - Parking voorzien

Uitgangsvragen

Lang waren goed en kwaad het domein van moraal en godsdienst.Sinds de doorbraak van de evolutieleer en het hersenonderzoek zijn er steeds meer aanwijzingen dat de mens een ‘moreel instinct’ heeft.
 • Maar kun je dan nog spreken van goed en kwaad?
 • Bestaat er zoiets als een vrije ethische beslissing en wie bepaalt wat goed of kwaad is?
 • Kan je het morele ‘brein’manipuleren?
 • En als de zgn. moraal een kwestie van biologie is, veegt dit dan de moraalfilosofie en – theologie van de kaart?
 • Hoe zien we dan vrijheid en wil?
Meer dan stof genoeg voor een stevig debat tussen voor-en tegenstanders van de 'biologische' moraal:

Sprekers

 • Prof. dr. Jan Verplaetse, filosoof (Universiteit Gent), auteur van “Het morele instinct. Over de natuurlijke oorsprong van onze moraal”.
 • Prof. dr. Johan de Tavernier, moraaltheoloog (Katholieke Universiteit Leuven)
 • Dr. Adelheid Rigo, psychologe en filosofe (Vrije Universiteit Brussel )
 • Prof. dr. Luc Braeckmans, filosoof (Universiteit Antwerpen en UCSIA) onder wiens redactie onlangs het boek “Darwin en het hedendaags mensbeeld” verscheen.

Moderator

Prof.dr. Johan Van der Vloet projectleider van “Leven, wat er Echt toe doet”.

“Leven,wat er echt toe doet”, is een project dat fundamentele vragen en ervaringen die we met z’n allen met elkaar delen,wil exploreren, verdiepen en in dialoog brengen met de christelijke ervaring.

Voor deze debatavond hebben 120 personen hun deelname bevestigd.
Een verslag van dit ambitieus debat werd gepubliceerd in het weekblad 'Tertio' - nr. 581 - 30 maart 2011.


Debatavond - HOEVEEL KAN EEN MENS VERDRAGEN?

Zingeving en psychisch lijden

Het Studie-en actiecentrum voor Maatschappelijke Welzijnszorg (S.A.W.),
in samenwerking met Uitgeverij Halewijn en het tijdschrift “Psyche en Brein”, organiseert een

Debatavond op donderdag 4 februari 2010 - 20 uur

in de conferentiezaal van het TPC te Antwerpen/Wilrijk,
Groenenborgerlaan 149 - Aanvang 20 u. stipt - Parking voorzien

Uitgangsvragen

Psychische klachten komen steeds meer voor.Sommige vormen van psychisch lijden zijn zo zwaar dat sommigen pleiten voor euthanasie bij ondraaglijk lijden.
 • Kan je ondanks psychisch lijden een zinvol leven lijden?
 • En waar hangt dit vanaf?
 • Hoe verhouden de biologische aanpak en de psychotherapeutische benadering zich tot elkaar?
 • Wanneer wordt psychisch lijden ondraaglijk en hoe moeten we er dan mee omgaan?
 • En heeft de toename aan psychische problemen te maken met een onzekerheid over zingeving?
Allemaal boeiende vragen, die we voorleggen aan:
Broeder dr. René Stockman, generale-overste van de Broeders van Liefde,
Dr. Lieven Jonckheere, psycho-analyticus, docent Hogeschool Gent,
Prof. dr. Dirk De Wachter, psychiater-psychotherapeut.

Moderator: Prof.dr. Johan Van der Vloet


De inschrijving werd beperkt tot 200 deelnemers. Journalist Jos Vranckx schreef een verslag over dit debat. Het werd gepubliceerd in het weekblad “Tertio” van 24 februari 2010.


Studienamiddag : OPVOEDEN TOT GEWELD ?

Maakt de huidige samenleving ons gewelddadig ?

Georganiseerd door S.A.W. - Studie- en Actiecentrum voor Maatschappelijke Welzijnszorg v.z.w.
in samenwerking met Pax Christi Vlaanderen

Datum: Vrijdag 7 maart 2008

Enkele gevallen van buitenmaats geweld door jongeren hebben mensen ongerust gemaakt. Velen vragen zich af of de samenleving vandaag gewelddadiger is geworden en hoe dat dan komt. Vele hypotheses worden geformuleerd: sociologische, culturele en economische. We vragen ons ook ongerust af of agressieve films en games uitlokkend of versterkend werken voor geweld.

Maar nog belangrijker: wat kunnen we eraan doen? We nodigden een reeks specialisten uit die de thematiek vanuit verschillende invalshoeken benaderen. Ze brengen vier korte impulsreferaten die telkens eindigen in één of meer stellingen die rechtstreeks gericht worden tot een panel van politici. Deze proberen vervolgens hun antwoord te formuleren op de uitdagingen.

Eerste deel: moderator: Prof.dr.Johan Van der Vloet

 1. Impact van internet, gaming en nieuwe media op jongeren.Hoe pedagogisch omgaan met geweld in spel en media?
  Prof.dr. Hans Van Crombrugge/ Hoger Instituut Gezinswetenschappen.
 2. Psychiatrische aspecten van geweld.
  Dr. Pieter Roosen, forensisch-psychiater.
 3. Beleving van maatschappelijk geweld door jongeren.
  Paul Quirynen, advocaat.
 4. Spiritualiteit en zingeving als tegenstroom voor geweld.
  Jan Vanden Berghe , Pax Christi Vlaanderen.

Tweede deel: Een panel met politici van verschillende Vlaamse partijen geven hun antwoord op deze stellingen.

 1. CD&V, Mia De Schamphelaere, volksvertegenwoordiger
 2. Groen, Ingrid Pira, burgemeester van Mortsel
 3. Open VLD, dr. Yolande Avontroodt, volksvertegenwoordiger
 4. SPA, Jo Vermeulen, volksvertegenwoordiger
Moderator: Mark Van de Looverbosch. (VRT)


Voor deze studienamiddag hebben zich 212 personen ingeschreven. Zoals gebruikelijk is een verslag van de studienamiddag gepubliceerd en verkrijgbaar. Belangstellenden kunnen zich aanmelden.

Via het infoformulier
Per fax: 03/326.85.31
Per e-mail: oomspaul@skynet.be


Folder Opleiding Vredeseducatie

Vredes­educatie

In iedere samen­leving is het bewaren en versterken van een leef­sfeer van vrede onmis­kenbaar een buiten­gewoon hoog goed. Gelet op het broze karakter van dat hoge goed, wil de Opleiding Vredes­educatie een breed dienst­verlenings­centrum zijn.

Download hier de folder